Materiały na sesję

 

 • DRUK NR 1/XXVI - Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za I półrocze 2020 r.
 • DRUK NR 2/XXVI - Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Gryfino.
 • DRUK NR 3/XXVI - Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym Krajnik.
 • DRUK NR 4/XXVI - Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Gryfino.
 • DRUK NR 5/XXVI - Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Gryfino w drodze zakupu od osoby prawnej PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. z siedzibą w Bełchatowie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 3 m. Gryfino.
 • DRUK NR 6XXVI - Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2020 rok.
 • DRUK NR 7/XXVI - Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2020 rok.
 • DRUK NR 8/XXVI - Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2020 rok.
 • DRUK NR 9/XXVI - Podjęcie uchwały w sprawie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gryfino”.
 • DRUK NR 10/XXVI - Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 • DRUK NR 11-1/XXVI (wariant 1) - Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
 • DRUK NR 11-2/XXVI (wariant 2) - Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
 • DRUK NR 11-3/XXVI (wariant 3) - Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
 • DRUK NR 12/XXVI - Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
 • DRUK NR 13/XXVI - Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Gryfino.