Porządek obrad

gg

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Rewizyjnej na posiedzeniu
w dniu 23 września (środa) 2020 r. godz. 800

I. Sprawy regulaminowe

  1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
  2. przyjęcie protokołu nr 21/20.

II. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał w sprawie:

  1. przyjęcia aktualizacji Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Gryfinie na lata 2018-2022 – DRUK NR 1/XXV
  2. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 5 miasta Gryfino na rzecz aktualnych współużytkowników wieczystych – DRUK NR 2/XXV
  3. zmian budżetu Gminy Gryfino na 2020 rok – DRUK NR 3/XXV

III. Wypracowanie opinii do złożonych wniosków do projektu budżetu (do dnia 15 października).

IV. Kontrola stanu użytkowego i wykorzystania świetlic wiejskich.

V. Kontrola zawierania oraz realizacji umów najmu lokali i budynków użytkowych.

VI. Kontrola funkcjonowania targowiska miejskiego, w tym ponoszenie wydatków.

VII. Przegląd opracowanych projektów inwestycyjnych po 2014 r.

VIII. Wolne wnioski i informacje.