Porządek obrad

gg

 

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Rewizyjnej na posiedzeniu
w dniu 26 sierpnia (środa) 2020 r. godz. 800

I. Sprawy regulaminowe

 1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. przyjęcie protokołów nr 19/20 oraz nr 20/20.

II. Rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy Gryfino za rok 2019

 1. Przedstawienie i rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy Gryfino za rok 2019 – DRUK NR 1/XXIV,

III. Informacja o działalności bieżącej i sytuacji finansowej Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Gryfinie – DRUK NR 3/XXIV

IV. Informacja o działalności bieżącej i sytuacji finansowej Gryfińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o., w tym o stanie budownictwa komunalnego i socjalnego w gminie Gryfino – DRUK NR 4/XXIV

V. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał w sprawie:

 1. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 1 miasta Gryfino – DRUK NR 5/XXIV
 2. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej, części nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Wirów – DRUK NR 6/XXIV
 3. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Żórawie – DRUK NR 7/XXIV
 4. nadania nazw ulic w mieście Gryfino – DRUK NR 8/XXIV
 5. zmiany uchwały Nr XXII/178/20 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 25 czerwca 2020 r. dotyczącej wyrażenia zgody na sprzedaż udziału ? części niewydzielonej nieruchomości lokalowej, położonej w obrębie ewidencyjnym 4 miasta Gryfino – DRUK NR 9/XXIV
 6. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Gryfino – DRUK NR 10/XXIV
 7. trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Gryfino – DRUK NR 11/XXIV
 8. Rozpatrzenie petycji dotyczącej ochrony zdrowia mieszkańców przed elektroskażeniem
  1. petycja – materiał do DRUKU NR 12/XXIV,
  2. podjęcie uchwały – DRUK NR 12/XXIV.
 9. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia działań zmierzających do utworzenia kąpieliska miejskiego nad Jeziorem Wełtyńskim
  1. petycja – materiał do DRUKU NR 13/XXIV,
  2. podjęcie uchwały – DRUK NR 13/XXIV.
 10. Rozpatrzenie petycji dotyczącej ograniczenia emisji niskiej i poprawy jakości powietrza w mieście Gryfino
  1. petycja – materiał do DRUKU NR 14/XXIV,
  2. podjęcie uchwały – DRUK NR 14/XXIV.
 11. wystąpienia do Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej dotyczącej wprowadzenia na obszarze miasta Gryfina ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw – DRUK NR 15/XXIV
 12. Rozpatrzenie skargi na działania Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie – DRUK NR 16/XXIV
  1. skarga – materiał do DRUKU NR 16/XXIV,
  2. podjęcie uchwały – DRUK NR 16/XXIV.
 13. określenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego Centrum Wodne Laguna – DRUK NR 17/XXIV
 14. zasad udzielania pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej w ramach Programu Opieka wytchnieniowa – edycja 2020 – DRUK NR 18/XXIV
 15. określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Gryfino w roku szkolnym 2020/2021 – DRUK NR 19/XXIV
 16. zmian budżetu Gminy Gryfino na 2020 r. – DRUK NR 20/XXIV

VI. Kontrola stanu użytkowego i wykorzystania świetlic wiejskich.

VII. Kontrola zawierania oraz realizacji umów najmu lokali i budynków użytkowych.

VIII. Kontrola funkcjonowania targowiska miejskiego, w tym ponoszenie wydatków.

IX. Przegląd opracowanych projektów inwestycyjnych po 2014 r.

X. Wolne wnioski i informacje.