Materiały na sesję

 • DRUK NR 1/XXIV - przedstawienie Raportu o stanie Gminy Gryfino za rok 2019
 • DRUK NR 1-1/XXIV - podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino wotum zaufania
 • DRUK NR 2/XXIV - sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego
 • DRUK NR 2-1/XXIV - sprawozdanie finansowe Gminy Gryfino
 • DRUK NR 2-2/XXIV - podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2019 rok” oraz „Sprawozdania finansowego Gminy Gryfino na dzień 31 grudnia 2019 roku”
 • DRUK NR 2-3/XXIV - podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok
 • DRUK NR 3/XXIV - informacja o działalności bieżącej i sytuacji finansowej Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Gryfinie
 • DRUK NR 4/XXIV - informacja o działalności bieżącej i sytuacji finansowej Gryfińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o., w tym o stanie budownictwa komunalnego i socjalnego w gminie Gryfino
 • DRUK NR 5/XXIV - podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 1 miasta Gryfino
 • DRUK NR 6/XXIV - podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej, części nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Wirów
 • DRUK NR 7/XXIV - podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Żórawie
 • DRUK NR 8/XXIV - podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulic w mieście Gryfino
 • DRUK NR 9/XXIV - podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/178/20 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 25 czerwca 2020 r. dotyczącej wyrażenia zgody na sprzedaż udziału 1/2 części niewydzielonej nieruchomości lokalowej, położonej w obrębie ewidencyjnym 4 miasta Gryfino
 • DRUK NR 10/XXIV - podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Gryfino
 • DRUK NR 11/XXIV - podjęcie uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Gryfino
 • DRUK NR 12/XXIV - podjęcie uchwały w sprawie petycji dotyczącej ochrony zdrowia mieszkańców przed elektroskażeniem
 • DRUK NR 13/XXIV - podjęcie uchwały w sprawie petycji dotyczącej podjęcia działań zmierzających do utworzenia kąpieliska miejskiego nad Jeziorem Wełtyńskim
 • DRUK NR 14/XXIV - podjęcie uchwały w sprawie petycji dotyczącej ograniczenia emisji niskiej i poprawy jakości powietrza w mieście Gryfino
 • DRUK NR 15/XXIV - podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia do Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej dotyczącej wprowadzenia na obszarze miasta Gryfina ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw
 • DRUK NR 16/XXIV - rozpatrzenie skargi na działania Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie
 • DRUK NR 17/XXIV - podjęcie uchwały w sprawie określenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego Centrum Wodne Laguna
 • DRUK NR 18/XXIV - podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej w ramach Programu Opieka wytchnieniowa – edycja 2020
 • DRUK NR 19/XXIV - podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Gryfino w roku szkolnym 2020/2021
 • DRUK NR 20/XXIV - podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2020 r.