Porządek obrad


PORZĄDEK OBRAD
XXIV sesji Rady Miejskiej w Gryfinie
w dniu 27 sierpnia 2020 r. o godz. 1000

 • Sprawy regulaminowe

 1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,

 2. przyjęcie protokołu z XXI sesji.

 1. Zgłaszanie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.

 2. Przedstawienie złożonych interpelacji i zapytań.

 3. Rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy Gryfino za rok 2019

  1. przedstawienie Raportu o stanie Gminy Gryfino za rok 2019 – DRUK NR 1/XXIV,

  2. debata nad raportem:

 • wystąpienia radnych,

 • wystąpienia mieszkańców,

 1. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino wotum zaufania - DRUK NR 1-1/XXIV.

 1. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2019 rok oraz sprawozdania finansowego Gminy Gryfino za rok 2019 i udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino

  1. sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego – DRUK NR 2/XXIV,

  2. sprawozdanie finansowe Gminy Gryfino – DRUK NR 2-1/XXIV,

  3. stanowiska komisji Rady,

  4. przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2019 rok wraz z wnioskiem w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino absolutorium za 2019 rok,

  5. przedstawienie opinii RIO dotyczącej sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego,

  6. przedstawienie opinii RIO w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej,

  7. dyskusja,

  8. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2019 rok” oraz „Sprawozdania finansowego Gminy Gryfino na dzień 31 grudnia 2019 roku” – DRUK NR 2-2/XXIV,

  9. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok – DRUK NR 2-3/XXIV.

 2. Informacja o działalności bieżącej i sytuacji finansowej Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Gryfinie – DRUK NR 3/XXIV
  - uwagi i wnioski.

 3. Informacja o działalności bieżącej i sytuacji finansowej Gryfińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o., w tym o stanie budownictwa komunalnego i socjalnego w gminie Gryfino – DRUK NR 4/XXIV
  - uwagi i wnioski.

 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 1 miasta Gryfino – DRUK NR 5/XXIV

  1. stanowiska komisji Rady,

  2. dyskusja,

  3. podjęcie uchwały.

 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej, części nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Wirów – DRUK NR 6/XXIV

  1. stanowiska komisji Rady,

  2. dyskusja,

  3. podjęcie uchwały.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Żórawie – DRUK NR 7/XXIV

  1. stanowiska komisji Rady,

  2. dyskusja,

  3. podjęcie uchwały.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulic w mieście Gryfino – DRUK NR 8/XXIV

  1. stanowiska komisji Rady,

  2. dyskusja,

  3. podjęcie uchwały.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/178/20 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 25 czerwca 2020 r. dotyczącej wyrażenia zgody na sprzedaż udziału ? części niewydzielonej nieruchomości lokalowej, położonej w obrębie ewidencyjnym 4 miasta Gryfino – DRUK NR 9/XXIV

  1. stanowiska komisji Rady,

  2. dyskusja,

  3. podjęcie uchwały.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Gryfino – DRUK NR 10/XXIV

  1. stanowiska komisji Rady,

  2. dyskusja,

  3. podjęcie uchwały.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Gryfino – DRUK NR 11/XXIV

  1. stanowiska komisji Rady,

  2. dyskusja,

  3. podjęcie uchwały.

 11. Rozpatrzenie petycji dotyczącej ochrony zdrowia mieszkańców przed elektroskażeniem

  1. petycja – materiał do DRUKU NR 12/XXIV,

  2. stanowiska komisji Rady,

  3. dyskusja,

  4. podjęcie uchwały – DRUK NR 12/XXIV.

 12. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia działań zmierzających do utworzenia kąpieliska miejskiego nad Jeziorem Wełtyńskim

  1. petycja – materiał do DRUKU NR 13/XXIV,

  2. stanowiska komisji Rady,

  3. dyskusja,

  4. podjęcie uchwały – DRUK NR 13/XXIV.

 13. Rozpatrzenie petycji dotyczącej ograniczenia emisji niskiej i poprawy jakości powietrza w mieście Gryfino

  1. petycja – materiał do DRUKU NR 14/XXIV,

  2. stanowiska komisji Rady,

  3. dyskusja,

  4. podjęcie uchwały – DRUK NR 14/XXIV.

 14.  Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia do Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej dotyczącej wprowadzenia na obszarze miasta Gryfina ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw – DRUK NR 15/XXIV

  1. stanowiska komisji Rady,

  2. dyskusja,

  3. podjęcie uchwały.

 15. Rozpatrzenie skargi na działania Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie – DRUK NR 16/XXIV

  1. skarga – materiał do DRUKU NR 16/XXIV,

  2. stanowiska komisji Rady,

  3. dyskusja,

  4. podjęcie uchwały – DRUK NR 16/XXIV.

 16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego Centrum Wodne Laguna – DRUK NR 17/XXIV

  1. stanowiska komisji Rady,

  2. dyskusja,

  3. podjęcie uchwały.

 17. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej w ramach Programu Opieka wytchnieniowa – edycja 2020 – DRUK NR 18/XXIV

  1. stanowiska komisji Rady,

  2. dyskusja,

  3. podjęcie uchwały.

 18. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Gryfino w roku szkolnym 2020/2021 – DRUK NR 19/XXIV

  1. stanowiska komisji Rady,

  2. dyskusja,

  3. podjęcie uchwały.

 19.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2020 r. – DRUK NR 20/XXIV

  1. stanowiska komisji Rady,

  2. dyskusja,

  3. podjęcie uchwały.

 20.  Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady.
  - uwagi i zapytania.

 21.  Wolne wnioski i informacje.