Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej,
Inwestycji i Ochrony Środowiska na posiedzeniu
19 czerwca (piątek) 2020 r. godz. 1300

 1. Sprawy regulaminowe
  1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
  2. przyjęcie protokołu nr 16/20.
 2. Analiza wykonania budżetu za 2019 r.
 3. Sprawozdanie z realizacji „Rocznego Programu Współpracy Gminy Gryfino z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2019” – DRUK NR 1/XXII
 4. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał w sprawie:
  1. wyrażenia zgody na przekazanie na rzecz Powiatu Gryfińskiego w drodze darowizny części nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie ewidencyjnym Pniewo – DRUK NR 2/XXII,
  2. wyrażenia zgody na sprzedaż udziału ? części niewydzielonej nieruchomości lokalowej, położonej w obrębie ewidencyjnym 4 miasta Gryfino – DRUK NR 3/XXII,
  3. zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Gryfino – DRUK NR 4/XXII,
  4. wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej w działce gminnej nr 182/2 w obrębie Mielenko gmina Gryfino – DRUK NR 5/XXII,
  5. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino w rejonie wsi Stare Brynki – DRUK NR 6/XXII,
  6. określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy Gryfino na dofinansowanie budowy przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Gryfino – DRUK NR 7/XXII,
  7. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfino na lata 2020-2030 – DRUK NR 8/XXII,
  8. rozpatrzenie skargi na działanie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w zakresie niewybudowania drogi dojazdowej do miejscowości Steklinko,
  9. rozpatrzenie skargi na Dyrektora Centrum Wodnego Laguna w Gryfinie,
  10. pozostawienie bez rozpatrzenia petycji w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców przed elektroskażeniem:
   1. petycja – materiał do DRUKU NR 11/XXII,
   2. podjęcie uchwały – DRUK NR 11/XXII.
  11. zamiaru likwidacji Filii Naukowej Biblioteki Publicznej w Gryfinie – DRUK NR 12/XXII.
 5. Wolne wnioski i informacje.