Porządek obrad

gg

 

PORZĄDEK OBRAD
XXI sesji Rady Miejskiej w Gryfinie
28 maja 2020 r. o godz. 1000.

 1. Sprawy regulaminowe
  1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
  2. przyjęcie protokołów z: XVIII i XIX sesji.
 2. Zgłaszanie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.
 3. Przedstawienie złożonych interpelacji i zapytań.
 4. Sprawozdanie z działalności Gryfińskiego Domu Kultury w 2019 r. – DRUK NR 1/XXI
 • uwagi i wnioski.
 1. Sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej w Gryfinie w 2019 r. – DRUK NR 2/XXI
 • uwagi i wnioski.
 1. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie za rok 2019 i przedstawienie potrzeb na rok 2020 – DRUK NR 3/XXI
 • uwagi i wnioski.
 1. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2019 – DRUK NR 4/XXI
 • uwagi i wnioski.
 1. Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Gryfinie za 2019 r. – DRUK NR 5/XXI
 • uwagi i wnioski.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gryfino w 2020 r. – DRUK NR 6/XXI
  1. stanowiska komisji Rady,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Gryfino na rok 2020 – DRUK NR 7/XXI
  1. stanowiska komisji Rady,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki I Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2019 – DRUK NR 8/XXI
  1. stanowiska komisji Rady,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie na rzecz Skarbu Państwa w drodze darowizny części nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie ewidencyjnym Pniewo – DRUK NR 9/XXI
  1. stanowiska komisji Rady,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziału w ? części niewydzielonej nieruchomości zabudowanej, położonej w obrębie ewidencyjnym Czepino – DRUK NR 10/XXI
  1. stanowiska komisji Rady,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Gryfino – DRUK NR 11/XXI
  1. stanowiska komisji Rady,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2020 rok – DRUK NR 12/XXI
  1. stanowiska komisji Rady,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 8. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady
 • - uwagi i zapytania.
 1. Wolne wnioski i informacje.