Porządek obrad

gg

 

PORZĄDEK OBRAD
c.d. XX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Gryfinie
18 maja 2020 r. o godz. 1000.

II. Zgłaszanie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.

III. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 – DRUK NR 1/XX

 1. dyskusja,
 2. podjęcie uchwały.

IV. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę NR XLI/512/05 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 września 2005 roku w sprawie wprowadzenia i określenia wysokości opłaty prolongacyjnej obowiązującej na obszarze Gminy Gryfino – DRUK NR 2/XX

 1. dyskusja,
 2. podjęcie uchwały.

V. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia za część roku 2020, zwolnienia od podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 – DRUK NR 3/XX

 1. dyskusja,
 2. podjęcie uchwały.

VI. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr LIII/564/10 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Gryfino i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną – DRUK NR 4/XX

 1. dyskusja,
 2. podjęcie uchwały.

VII. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały NR XXVI/235/16 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 25 sierpnia 2016 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka i częściowych zwolnień z tych opłat oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie dziecka w żłobku utworzonym przez  Gminę Gryfino – DRUK NR 5/XX

 1. dyskusja,
 2. podjęcie uchwały.

VIII. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały NR XXVI/233/16 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie utworzenia i nadania statutu Żłobkowi Miejskiemu w Gryfinie – DRUK NR 6/XX

 1. dyskusja,
 2. podjęcie uchwały.

IX. Wolne wnioski i informacje.