Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
XIX sesji Rady Miejskiej w Gryfinie
w dniu 27 lutego 2020 r. o godz. 1000

 1. Sprawy regulaminowe
 • otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 1. Zgłaszanie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.
 2. Przedstawienie złożonych interpelacji i zapytań.
 3. Transport publiczny – komunikacja kolejowa oraz autobusowa. Finansowanie i oczekiwania mieszkańców
 • dyskusja, uwagi i wnioski.
 1. Gospodarka odpadami komunalnymi – informacja na temat przygotowań gminy w świetle zmian ustawy dotyczącej gospodarki odpadami komunalnymi
 • dyskusja, uwagi i wnioski.
 1. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Gryfino w 2019 r. – DRUK NR 1/XIX
 • uwagi i wnioski.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składach osobowych komisji Rady – DRUK NR 2/XIX
  1. stanowiska komisji Rady,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 5 miasta Gryfino – DRUK NR 3/XIX
  1. stanowiska komisji Rady,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy – DRUK NR 4/XIX
  1. stanowiska komisji Rady,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej przejazdu i przechodu – DRUK NR 5/XIX
  1. stanowiska komisji Rady,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Województwu Zachodniopomorskiemu pomocy finansowej – DRUK NR 6/XIX
  1. stanowiska komisji Rady,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych – DRUK NR 7/XIX
  1. stanowiska komisji Rady,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020 – DRUK NR 8/XIX
  1. stanowiska komisji Rady,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2020-2022 – DRUK NR 9/XIX
  1. stanowiska komisji Rady,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 9. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady.
 • uwagi i zapytania.
 1. Wolne wnioski i informacje.