Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego
na posiedzeniu 27 stycznia (poniedziałek) 2020 r. godz. 1000

 1. Sprawy regulaminowe

  1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,

  2. Przyjęcie protokołu Nr 12/19.
 2. Przygotowanie Gryfińskiego Domu Kultury do ferii zimowych (komisja wyjazdowa).
 3. Wypracowanie sprawozdania z działalności Komisji od początku kadencji.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działalności Rady Miejskiej w Gryfinie od początku VIII kadencji do 31 grudnia 2019 roku – DRUK NR 1/XVIII.
 5. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał w sprawie:
  1. przyjęcia sprawozdań z działalności stałych Komisji Rady od początku VIII kadencji do 31 grudnia 2019 r. – DRUK NR 2/XVIII,
  2. zmiany na stanowisku Przewodniczącego Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miejskiej w Gryfinie – DRUK NR 3/XVIII,
  3. zmian w składach osobowych komisji Rady – DRUK NR 4/XVIII,
  4. rozpatrzenie skargi na działanie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w zakresie nieudzielenia dotacji celowej na zakup kotła ekologicznego – DRUK NR 5/XVIII:
   1. skarga – materiał do DRUKU NR 5/XVIII,
   2. podjęcie uchwały – DRUK NR 5/XVIII,
  5. rozpatrzenie skargi na działanie Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie – DRUK NR 6/XVIII:
   1. skarga – materiał do DRUKU NR 6/XVIII,
   2. podjęcie uchwały – DRUK NR 6/XVIII,
  6. wyrażenia zgody na wzniesienie w Gryfinie pomnika „Niedźwiedzia Wojtka” – DRUK NR 7/XVIII,
  7. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Wełtyń – DRUK NR 8/XVIII,
  8. wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Gryfino – DRUK NR 9/XVIII,
  9. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej numerem działki 196, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 1 m. Gryfino – DRUK NR 10/XVIII,
  10. wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Gryfino w drodze darowizny nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie ewidencyjnym Gardno – DRUK NR 11/XVIII,
  11. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Żórawie – DRUK NR 12/XVIII,
  12. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Gryfino na rzecz aktualnych użytkowników wieczystych – DRUK NR 13/XVIII,
  13. nadania nazwy ulicy w mieście Gryfino – DRUK NR 14/XVIII,
  14. rezygnacji z przynależności Gminy Gryfino do Związku Portów i Przystani Jachtowych – Lokalna Organizacja Turystyczna Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego – DRUK NR 15/XVIII,
  15. przyjęcia aktualizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Gryfino” – DRUK NR 16/XVIII,
  16. ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym wspieranym – DRUK NR 17/XVIII,
  17. przystąpienia Gminy Gryfino do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020 realizowanego z Funduszu Solidarnościowego – DRUK NR 18/XVIII,
 6. Wolne wnioski i informacje.