Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa
i Aktywności Gospodarczej oraz Komisji Rewizyjnej na posiedzeniu
w dniu 9 grudnia (poniedziałek) 2019 r. godz. 830

  1. Sprawy regulaminowe
    1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały budżetowej na 2020 rok.

Tylko Komisja Rewizyjna

  1. Kontrola legalności umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
  2. Ocena stanu realizacji inwestycji związanej z budową hali widowiskowo-sportowej.
  3. Kontrola systemu świadczenia usług w zakresie gospodarki odpadami oraz realizacji opłat za odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości.
  4. Ocena realizacji zaleceń pokontrolnych z kontroli zewnętrznych i wewnętrznych oraz z audytów.
    Wolne wnioski i informacje.