Porządek obrad

gg

 

PORZĄDEK OBRAD
XVI sesji Rady Miejskiej w Gryfinie
w dniu 19 grudnia 2019 r. o godz. 1000

I. Sprawy regulaminowe

 • otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

II. Zgłaszanie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.

III. Przedstawienie złożonych interpelacji i zapytań.

IV. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2020 – DRUK NR 1/XVI

 1. odczytanie opinii RIO w Szczecinie o projekcie budżetu,
 2. odczytanie projektu uchwały,
 3. stanowiska komisji Rady,
 4. odczytanie opinii Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności  Gospodarczej,
 5. dyskusja,
 6. zgłaszanie poprawek
 7. podjęcie uchwały.

V. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gryfino na lata 2020-2030 – DRUK NR 2/XVI

 1. stanowiska komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

VI. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Gryfinie na rok 2020 – DRUK NR 3/XVI

 1. stanowiska komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

VII. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy komisji Rady Miejskiej w Gryfinie na rok 2020 – DRUK NR 4/XVI

 1. dyskusja,
 2. podjęcie uchwały.

VIII. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Gryfino – DRUK NR 5/XVI

 1. stanowiska komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

IX. Rozpatrzenie skargi na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w zakresie niewykonywania prawomocnych orzeczeń sądowych, dotyczących uchwały  nr XIII/130/11 Rady Miejskiej w Gryfinie w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ul. Łużyckiej w Gryfinie – DRUK NR 6/XVI

 1. skarga z dnia 16 września 2019 r. – materiał do DRUKU NR 6/XVI,
 2. stanowiska komisji Rady,
 3. dyskusja,
 4. podjęcie uchwały – DRUK NR 6/XVI.

X. Rozpatrzenie skargi na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w zakresie niewykonywania prawomocnych orzeczeń sądowych, skutkującego uniemożliwieniem realizacji uchwały nr XXXIX/376/17 Rady Miejskiej w Gryfinie  z dnia 7 września 2017 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej ze środków finansowych Gminy Gryfino przeznaczonych na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej – DRUK NR 7/XVI

 1. skarga z dnia 25 września 2019 r. – materiał do DRUKU NR 7/XVI,
 2. stanowiska komisji Rady,
 3. dyskusja,
 4. podjęcie uchwały – DRUK NR 7/XVI.

XI. Rozpatrzenie skargi na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność w zakresie niewykonywania prawomocnych orzeczeń sądowych – DRUK NR 8/XVI

 1. skarga z dnia 18 listopada 2019 r. – materiał do DRUKU NR 8/XVI,
 2. stanowiska komisji Rady,
 3. dyskusja,
 4. podjęcie uchwały – DRUK NR 8/XVI.

XII. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym  i z wykonania uchwał Rady.

 • uwagi i zapytania.

XIII. Wolne wnioski i informacje.