Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej,
Inwestycji i Ochrony Środowiska na posiedzeniu
22 listopada (piątek) 2019 r. godz. 800

 1. Sprawy regulaminowe
  1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Analiza projektu uchwały budżetowej na 2020 r.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały budżetowej (do dnia 10 grudnia).
 4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Gryfino za rok szkolny 2018/2019 – DRUK NR 1/XV.
 5. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał w sprawie:
  1. nadania nazwy ulicy w miejscowości Żórawki – DRUK NR 2/XV,
  2. wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej przejazdu i przechodu – DRUK NR 3/XV,
  3. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Gryfino – DRUK NR 4/XV,
  4. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Gryfino – DRUK NR 5/XV,
  5. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Gryfino na rzecz aktualnego użytkownika wieczystego – DRUK NR 6/XV,
  6. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Gryfino na rzecz aktualnych użytkowników wieczystych – DRUK NR 7/XV,
  7. ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej – DRUK NR 8/XV,
  8. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino – miejscowość Gardno – DRUK NR 9/XV,
  9. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino w rejonie wsi Stare Brynki – DRUK NR 10/XV,
  10. zaliczenia drogi po przebudowie do kategorii drogi gminnej oraz ustalenia jej przebiegu – DRUK NR 11/XV,
  11. przyjęcia Rocznego Programu współpracy Gminy Gryfino z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2020 – DRUK NR 12/XV,
  12. zmian budżetu Gminy Gryfino na 2019 rok – DRUK NR 13/XV,
  13. rozpatrzenie skarg na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w zakresie niewykonywania prawomocnych orzeczeń sądowych dotyczących uchwały nr XIII/130/11 Rady Miejskiej w Gryfinie w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ul. Łużyckiej w Gryfinie:
   1. skarga z dnia 16 września 2019 r. – materiał do DRUKU NR 14/XV,
   2. skarga z dnia 25 września 2019 r. – materiał do DRUKU NR 14/XV,
  14. rozpatrzenie wniosku o zbadanie poprawności pobierania opłat za usługi opiekuńcze świadczone przez Żłobek Miejski w Gryfinie:
   1. wniosek – materiał do DRUKU NR 15/XV,
   2. podjęcie uchwały – DRUK NR 15/XV.
  15. Informacja o podmiotach na terenie Gminy Gryfino, w których wykonywana będzie kara ograniczenia wolności w formie pracy na cele społeczne lub pracy społecznie użytecznej w roku 2020 – DRUK NR 16/XV.
 6. Informacja na temat stanu budownictwa komunalnego i społecznego na terenie gminy Gryfino.
 7. Wolne wnioski i informacje.