Porządek obrad

gg

 

PORZĄDEK OBRAD
XV sesji Rady Miejskiej w Gryfinie
w dniu 28 listopada 2019 r. o godz. 1000

I. Sprawy regulaminowe

 1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
 2. przyjęcie protokołu z XIV sesji.

II. Zgłaszanie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.

III. Przedstawienie złożonych interpelacji i zapytań.

IV. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Gryfino za rok szkolny 2018/2019 – DRUK NR 1/XV

 • uwagi i wnioski.

V. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Żórawki – DRUK  NR 2/XV

 1. stanowiska komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

VI. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej przejazdu i przechodu – DRUK NR 3/XV

 1. stanowiska komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

VII. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Gryfino – DRUK NR 4/XV

 1. stanowiska komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

VIII. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Gryfino – DRUK NR 5/XV

 1. stanowiska komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

IX. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Gryfino na rzecz aktualnego użytkownika wieczystego – DRUK NR 6/XV

 1. stanowiska komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

X. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Gryfino na rzecz aktualnych użytkowników wieczystych – DRUK NR 7/XV

 1. stanowiska komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XI. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej – DRUK NR 8/XV

 1. stanowiska komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XII. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino – miejscowość Gardno – DRUK NR 9/XV

 1. stanowiska komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XIII. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino w rejonie wsi Stare Brynki – DRUK NR 10/XV

 1. stanowiska komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XIV. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi po przebudowie do kategorii drogi gminnej oraz ustalenia jej przebiegu – DRUK NR 11/XV

 1. stanowiska komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XV. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu współpracy Gminy Gryfino z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2020 – DRUK NR 12/XV

 1. stanowiska komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XVI. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2019 rok – DRUK NR 13/XV

 1. stanowiska komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XVII. Rozpatrzenie skarg na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w zakresie niewykonywania prawomocnych orzeczeń sądowych dotyczących uchwały  nr XIII/130/11 Rady Miejskiej w Gryfinie w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ul. Łużyckiej w Gryfinie

 1. skarga z dnia 16 września 2019 r. – materiał do DRUKU NR 14/XV,
 2. skarga z dnia 25 września 2019 r. – materiał do DRUKU NR 14/XV,
 3. stanowiska komisji Rady,
 4. dyskusja,
 5. podjęcie uchwały – DRUK NR 14/XV.

XVIII. Rozpatrzenie wniosku o zbadanie poprawności pobierania opłat za usługi opiekuńcze świadczone przez Żłobek Miejski w Gryfinie

 1. wniosek – materiał do DRUKU NR 15/XV,
 2. stanowiska komisji Rady,
 3. dyskusja,
 4. podjęcie uchwały – DRUK NR 15/XV.

XIX. Informacja o podmiotach na terenie Gminy Gryfino, w których wykonywana będzie kara ograniczenia wolności w formie pracy na cele społeczne lub pracy społecznie użytecznej w roku 2020 – DRUK NR 16/XV

XX. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym  i z wykonania uchwał Rady

 •  uwagi i zapytania.

XXI. Wolne wnioski i informacje.