Materiały na sesję

gg

 

 • DRUK NR 1/XV - Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Gryfino za rok szkolny 2018/2019.
 • DRUK NR 2/XV - Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Żórawki.
 • DRUK NR 3/XV - Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej przejazdu i przechodu.
 • DRUK NR 4/XV - Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Gryfino.
 • DRUK NR 5/XV - Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Gryfino.
 • DRUK NR 6/XV - Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Gryfino na rzecz aktualnego użytkownika wieczystego.
 • DRUK NR 7/XV - Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Gryfino na rzecz aktualnych użytkowników wieczystych.
 • DRUK NR 8/XV - Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej.
 • DRUK NR 9/XV - Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino – miejscowość Gardno - załącznik graficzny
 • DRUK NR 10/XV - Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino w rejonie wsi Stare Brynki - załącznik graficzny
 • DRUK NR 11/XV - Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi po przebudowie do kategorii drogi gminnej oraz ustalenia jej przebiegu.
 • DRUK NR 12/XV - Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu współpracy Gminy Gryfino z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2020.
 • DRUK NR 13/XV - Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2019 rok.
 • DRUK NR 14/XV - Rozpatrzenie skarg na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w zakresie niewykonywania prawomocnych orzeczeń sądowych dotyczących uchwały  nr XIII/130/11 Rady Miejskiej w Gryfinie w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ul. Łużyckiej w Gryfinie.
 • DRUK NR 15/XV - Rozpatrzenie wniosku o zbadanie poprawności pobierania opłat za usługi opiekuńcze świadczone przez Żłobek Miejski w Gryfinie.
 • DRUK NR 16/XV - Informacja o podmiotach na terenie Gminy Gryfino, w których wykonywana będzie kara ograniczenia wolności w formie pracy na cele społeczne lub pracy społecznie użytecznej w roku 2020.