Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji na wspólnym posiedzeniu Komisji Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji I Ochrony Środowiska
oraz Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej 25 października (piątek)  2019 r., godz. 900

 1. Sprawy regulaminowe
  1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
  2. przyjęcie protokołu nr 9/19 – Komisja Planowania,
   przyjęcie protokołu nr 9/19 – Komisja Budżetu.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał w sprawie:
  1. zmieniającej Uchwałę nr IX/77/19 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia – schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi – DRUK NR 1/XIV,
  2. przyjęcia „Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Gryfino w latach 2019-2023” – DRUK NR 2/XIV,
  3. zmiany Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Gryfino – DRUK NR 3/XIV,
  4. rozpatrzenia wniosku sołectwa Mielenko Gryfińskie w sprawie realizacji przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego na rok 2020 – DRUK NR 4/XIV,
  5. zmian budżetu Gminy Gryfino na 2019 rok – DRUK NR 5/XIV,
  6. określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Gryfino – DRUK NR 6/XIV,
  7. określenia stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta i gminy Gryfino – DRUK NR 7/XIV,
  8. Wybór ławników na kadencję lat 2020-2023 do Sądu Rejonowego w Gryfinie.
 3. Ocena sytuacji finansów publicznych na podstawie sprawozdania Rb-NDS za okres do 30 września 2019r. – Komisja Budżetu.
 4. Informacja o stanie bezpieczeństwa na terenie gminy Gryfino oraz o możliwości realizacji inwestycji monitoringu miejskiego – Komisja Planowania.
 5. Wolne wnioski i informacje.