Materiały na sesję

  • DRUK NR 1/XIV - Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę nr IX/77/19 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia – schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.
  • DRUK NR 2/XIV - Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Gryfino w latach 2019-2023”.
  • DRUK NR 3/XIV - Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Gryfino.
  • DRUK NR 4/XIV - Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku sołectwa Mielenko Gryfińskie w sprawie realizacji przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego na rok 2020.
  • DRUK NR 5/XIV - Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2019 rok.
  • DRUK NR 6/XIV - Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Gryfino.
  • DRUK NR 7/XIV - Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta i gminy Gryfino.