Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej,
Inwestycji i Ochrony Środowiska na posiedzeniu
17 października (czwartek) 2019 r. godz. 900

  1. Sprawy regulaminowe
    1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
  2. Prace nad studium – omówienie uwag i wniosków, które wpłynęły do projektu studium.
  3. Wolne wnioski i informacje.