Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
28 października (wtorek) 2019 r. godz. 1430

  1. Sprawy regulaminowe
    1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
    2. przyjęcie protokołu Nr 7/19.
  2. Rozpatrzenie skargi na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w zakresie niewykonywania prawomocnych orzeczeń sądowych dotyczących uchwały nr XIII/130/11 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ul. Łużyckiej w Gryfinie.
  3. Rozpatrzenie skargi na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w zakresie niewykonywania prawomocnych orzeczeń sądowych oraz uniemożliwienie realizacji uchwały nr XXXIX/376/17 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 7 września 2017 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej ze środków finansowych Gminy Gryfino przeznaczonych na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
  4. Wolne wnioski i informacje.