Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej,
Inwestycji i Ochrony Środowiska na posiedzeniu
w dniu 10 października (czwartek) 2019 r. godz. 1000

  1. Sprawy regulaminowe

    1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

  2. Wypracowanie opinii do złożonych wniosków, do projektu budżetu złożonych przez radnych, przedstawicieli sołectw, przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz mieszkańców gminy.

  3. Wolne wnioski i informacje.