Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Rewizyjnej na posiedzeniu
25 września (środa) 2019 r. godz. 800

 1. Sprawy regulaminowe
  1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
  2. przyjęcie protokołu Nr 10/19
 2. Ocena realizacji budżetu za pierwsze półrocze 2019 r.
 3. Informacja z wykonania budżetu Gminy Gryfino za I półrocze 2019 r. – DRUK NR 1/XII.
 4. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał w sprawie:
 1. wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej przejazdu i przechodu – DRUK NR 2/XII,
 2. wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Gryfino w drodze wykupu nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Gryfino – DRUK NR 3/XII,
 3. nadania nazwy ulicy w miejscowości Żórawki – DRUK NR 4/XII,
 4. przyjęcia aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Gryfino do 2030 r. – DRUK NR 5/XII,
 5. uchwalenia Regulaminu targowiska miejskiego w Gryfinie – DRUK NR 6/XII,
 6. przyznania dotacji na remont zabytkowego obiektu sakralnego roku 2019 – DRUK NR 7/XII,
 7. przyznania dotacji na remont zabytkowego obiektu sakralnego roku 2019 – DRUK NR 8/XII,
 8. zmiany uchwały nr XXX/278/16 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 24 listopada 2016 r. – DRUK NR 9/XII,
 9. zmiany uchwały Nr XLIX/499/18 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania niektórych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gryfino – DRUK NR 10/XII,
 10. pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszeń kandydatów na ławników na kadencję lat 2020-2023 – DRUK NR 11/XII.
 1. Kontrola legalności umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
 2. Ocena stanu realizacji inwestycji związanej z budową hali widowiskowo – sportowej.
 3. Wolne wnioski i informacje.