Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej,
Inwestycji i Ochrony Środowiska na posiedzeniu
19 września (czwartek) 2019 r. godz. 900

 1. Sprawy regulaminowe
  1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
  2. przyjęcie protokołu nr nr 8/19.
 2. Analiza realizacji budżetu za pierwsze półrocze 2019 r.
 3. Wypracowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Gryfino.
 4. Informacja z wykonania budżetu Gminy Gryfino za I półrocze 2019 r. – DRUK NR 1/XII.
 5. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał w sprawie:
  1. wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej przejazdu i przechodu – DRUK NR 2/XII,
  2. wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Gryfino w drodze wykupu nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Gryfino – DRUK NR 3/XII,
  3. nadania nazwy ulicy w miejscowości Żórawki – DRUK NR 4/XII,
  4. przyjęcia aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Gryfino do 2030 r. – DRUK NR 5/XII,
  5. uchwalenia Regulaminu targowiska miejskiego w Gryfinie – DRUK NR 6/XII,
  6. przyznania dotacji na remont zabytkowego obiektu sakralnego roku 2019 – DRUK NR 7/XII,
  7. przyznania dotacji na remont zabytkowego obiektu sakralnego roku 2019 – DRUK NR 8/XII,
  8. zmiany uchwały nr XXX/278/16 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 24 listopada 2016 r. – DRUK NR 9/XII,
  9. zmiany uchwały Nr XLIX/499/18 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania niektórych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gryfino – DRUK NR 10/XII,
  10. pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszeń kandydatów na ławników na kadencję lat 2020-2023 – DRUK NR 11/XII.
 6. Wolne wnioski i informacje.