Porządek obrad

gg

 

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa
i Aktywności Gospodarczej na posiedzeniu
w dniu 22 sierpnia (czwartek) 2019 r. godz. 9:00

I. Sprawy regulaminowe

1/ otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2/ przyjęcie protokołów nr 6/19, 7/19

II. Informacja o działalności bieżącej i sytuacji finansowej Gryfińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Gryfinie – DRUK NR 1/XI

III. Informacja o działalności bieżącej i sytuacji finansowej Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie – DRUK NR 2/XI

IV. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał w sprawie:

 1. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Gryfino – DRUK NR 3/XI
 2. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Radziszewo 1 – DRUK NR 4/XI
 3. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Wełtyń – DRUK NR 5/XI
 4. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 5 miasta Gryfino – DRUK NR 6/XI
 5. wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Gryfino nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie ewidencyjnym Pniewo – DRUK NR 7/XI
 6. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym Żórawie – DRUK NR 8/XI
 7. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Sprzymierzonych 8 w Gryfinie oraz udzielenia bonifikaty przy ich sprzedaży – DRUK NR 9/XI
 8. wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Gryfino w drodze wykupu od osób fizycznych, udziału w nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Gryfino – DRUK NR 10/XI
 9. zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie informacji o kandydatach na ławników – DRUK NR 11/XI
 10. powołania Zespołu do spraw przedstawienia Radzie Miejskiej opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników – DRUK NR 12/XI
 11. Rozpatrzenie skargi na działanie Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie
  1. skarga – materiał do druku nr 13/XI
  2. projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi – Druk Nr 13/XI
 12. ewentualnej budowy kopalni kruszywa na terenie sołectwa Żabnica – DRUK NR 14/XI
 13. zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach – DRUK NR 15/XI
 14. zmian budżetu Gminy Gryfino na 2019 rok – DRUK NR 16/XI
 15. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfino na lata 2019-2025 – DRUK NR 17/XI

V. Ocena sytuacji finansów publicznych na podstawie sprawozdania Rb – NDS za okres do 30 czerwca 2019.

VI. Wolne wnioski i informacje.