Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej,
Inwestycji i Ochrony Środowiska na posiedzeniu
21 czerwca (piątek) 2019 r. godz. 1100

 1. Sprawy regulaminowe
  1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
  2. przyjęcie protokołów nr 5/19, nr 7/19.
 2. Ocena sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 r.
  1. sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego – DRUK NR 2/X,
  2. sprawozdanie finansowe Gminy Gryfino – DRUK NR 2-1/X,
  3. zaopiniowanie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2018 rok” oraz „Sprawozdania finansowego Gminy Gryfino za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku” – DRUK NR 2-2/X.
 3. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Gryfino z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2018 – DRUK NR 3/X.
 4. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał w sprawie:
  1. ustalenia planu sieci i określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gryfino od dnia 01 września 2019 r. – DRUK NR 4/X,
  2. stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie – DRUK NR 5/X,
  3. zmian budżetu Gminy Gryfino na 2019 rok – DRUK NR 6/X,
  4. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfino na lata 2019-2025– DRUK NR 7/X,
  5. ustalenia wniosku o wypłatę dodatku energetycznego dla mieszkańców Gminy Gryfino – DRUK NR 8/X.
 5. Wolne wnioski i informacje.