Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Gryfinie w sprawie zgłoszeń mieszkańców do udziału w debacie nad Raportem o stanie Gminy Gryfino

gg

 

Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Gryfinie w sprawie zgłoszeń mieszkańców do udziału w debacie nad Raportem o stanie Gminy Gryfino

Zgodnie z art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino w terminie do 31 maja 2019 r. przedstawia Radzie Miejskiej w Gryfinie Raport o stanie Gminy Gryfino za rok 2018. Raport obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał Rady i budżetu obywatelskiego.

Rada Miejska w Gryfinie rozpatrzy Raport o stanie gminy na sesji zwołanej na 27 czerwca 2019 r., na której podejmowana będzie uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi. Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności. Nad Raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę, w której mieszkańcy gminy mogą zabierać głos. Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy, Rada Miejska przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem Burmistrzowi wotum zaufania.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad Raportem o stanie gminy, zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 50 osób. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który została zwołana sesja, tj. do dnia 26 czerwca 2019 r. Mieszkańcy będą dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia.
Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Zgłoszenia mieszkańców do udziału w debacie przyjmowane będą w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie ul. 1 Maja 16, w godzinach pracy Urzędu, w pokoju nr 27 – Biuro Obsługi Rady do dnia 26 czerwca 2019 r.

Przykładowy wzór zgłoszenia do udziału w debacie dostępny będzie w Biurze Obsługi Rady oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip,gryfino.pl.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Gryfinie

Rafał Guga