Materiały na sesję

 • DRUK NR 1/X - Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Gryfino za 2018 rok.
 • DRUK NR 1-1/X - Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino wotum zaufania.
 • DRUK NR 2/X - Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.
 • DRUK NR 2-1/X - Sprawozdanie finansowe Gminy Gryfino.
 • DRUK NR 2-2/X - Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2018 rok” oraz „Sprawozdania finansowego Gminy Gryfino za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku”.
 • DRUK NR 2-3/X - Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.
 • DRUK NR 3/X - Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Gryfino z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2018.
 • DRUK NR 4/X - Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci i określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gryfino od dnia 01 września 2019 r.
 • DRUK NR 5/X - Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie.
 • DRUK NR 6/X - Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2019 rok.
 • DRUK NR 7/X - Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfino na lata 2019-2025.
 • DRUK NR 8/X - Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wniosku o wypłatę dodatku energetycznego dla mieszkańców Gminy Gryfino.