Wyniki głosowania

GŁOSOWANIE RADNYCH  Głosowania z

GŁOSOWANIE RADNYCH
Głosowania z X sesji Rady Miejskiej w Gryfinie, z dnia 27.06.2019

Numer głosowania: 1
Sprawy regulaminowe. - przyjęcie protokołu z IX sesji
Radni głosowali następująco:  
Za: 19
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 19


   Za:

 Roland Adamiak  Rafał Guga  Wanda Hołub  Robert Jonasik
 Elżbieta Kasprzyk  Marcin Para  Marcin Pazik  Jerzy Piasecki
 Magdalena Pieczyńska  Roman Polański  Maciej Puzik  Piotr Romanicz
 Marek Sanecki  Władysław Sobczak  Zenon Trzepacz  Andrzej Urbański
 Małgorzata Wisińska  Jolanta Witowska  Piotr Zwoliński  Numer głosowania: 2
Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Gryfino za 2018 rok. - wniosek klubu GIS
Radni głosowali następująco:  
Za: 7
Przeciw: 10
Wstrzymało się: 2
Nie głosowało: 0
Obecni: 19


   Za:

 Roland Adamiak  Elżbieta Kasprzyk  Marcin Para  Marcin Pazik
 Władysław Sobczak  Zenon Trzepacz  Piotr Zwoliński  


   Przeciw:

 Rafał Guga  Wanda Hołub  Jerzy Piasecki  Magdalena Pieczyńska
 Maciej Puzik  Piotr Romanicz  Marek Sanecki  Andrzej Urbański
 Małgorzata Wisińska  Jolanta Witowska    


   Wstrzymało się:

 Robert Jonasik  Roman Polański    Numer głosowania: 3
Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Gryfino za 2018 rok. - wniosek radnego Marcina Pary o przerwę w sesji
Radni głosowali następująco:  
Za: 7
Przeciw: 8
Wstrzymało się: 4
Nie głosowało: 0
Obecni: 19


   Za:

 Roland Adamiak  Wanda Hołub  Marcin Para  Marcin Pazik
 Władysław Sobczak  Zenon Trzepacz  Piotr Zwoliński  


   Przeciw:

 Rafał Guga  Robert Jonasik  Jerzy Piasecki  Magdalena Pieczyńska
 Maciej Puzik  Piotr Romanicz  Marek Sanecki  Andrzej Urbański


   Wstrzymało się:

 Elżbieta Kasprzyk  Roman Polański  Małgorzata Wisińska  Jolanta WitowskaNumer głosowania: 4
Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Gryfino za 2018 rok. - podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi MiG Gryfino wotum zaufania -  Druk Nr 1-1/X
Radni głosowali następująco:  
Za: 9
Przeciw: 8
Wstrzymało się: 2
Nie głosowało: 0
Obecni: 19


   Za:

 Roland Adamiak  Wanda Hołub  Elżbieta Kasprzyk  Marcin Para
 Marcin Pazik  Roman Polański  Władysław Sobczak  Zenon Trzepacz
 Piotr Zwoliński      


   Przeciw:

 Rafał Guga  Jerzy Piasecki  Magdalena Pieczyńska  Maciej Puzik
 Marek Sanecki  Andrzej Urbański  Małgorzata Wisińska  Jolanta Witowska


   Wstrzymało się:

 Robert Jonasik  Piotr Romanicz    Numer głosowania: 5
Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2018 rok oraz sprawozdania finansowego Gminy Gryfino za rok 2018 i udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino. - podjęcie uchwały ws. zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 r. oraz sprawozdania finansowego za 2018 r. -  Druk Nr 2-2/X
Radni głosowali następująco:  
Za: 10
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 9
Nie głosowało: 0
Obecni: 19


   Za:

 Roland Adamiak  Rafał Guga  Wanda Hołub  Elżbieta Kasprzyk
 Marcin Para  Marcin Pazik  Roman Polański  Władysław Sobczak
 Zenon Trzepacz  Piotr Zwoliński    


   Wstrzymało się:

 Robert Jonasik  Jerzy Piasecki  Magdalena Pieczyńska  Maciej Puzik
 Piotr Romanicz  Marek Sanecki  Andrzej Urbański  Małgorzata Wisińska
 Jolanta Witowska      Numer głosowania: 6
Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2018 rok oraz sprawozdania finansowego Gminy Gryfino za rok 2018 i udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino. - podjęcie uchwały ws. udzielenia Burmistrzowi MiG Gryfino absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok -  Druk Nr 2-3/X
Radni głosowali następująco:  
Za: 8
Przeciw: 8
Wstrzymało się: 3
Nie głosowało: 0
Obecni: 19


   Za:

 Roland Adamiak  Elżbieta Kasprzyk  Marcin Para  Marcin Pazik
 Roman Polański  Władysław Sobczak  Zenon Trzepacz  Piotr Zwoliński


   Przeciw:

 Rafał Guga  Jerzy Piasecki  Magdalena Pieczyńska  Maciej Puzik
 Marek Sanecki  Andrzej Urbański  Małgorzata Wisińska  Jolanta Witowska


   Wstrzymało się:

 Wanda Hołub  Robert Jonasik  Piotr Romanicz  Numer głosowania: 7
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci i określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gryfino od dnia 01 września 2019 r. - z autopoprawką - Druk Nr 4/X
Radni głosowali następująco:  
Za: 17
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 1
Nie głosowało: 0
Obecni: 18


   Za:

 Roland Adamiak  Rafał Guga  Wanda Hołub  Robert Jonasik
 Elżbieta Kasprzyk  Marcin Para  Marcin Pazik  Jerzy Piasecki
 Magdalena Pieczyńska  Roman Polański  Piotr Romanicz  Marek Sanecki
 Władysław Sobczak  Zenon Trzepacz  Małgorzata Wisińska  Jolanta Witowska
 Piotr Zwoliński      


   Wstrzymało się:

 Andrzej Urbański      Numer głosowania: 8
Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie. - z autopoprawką - Druk Nr 5/X
Radni głosowali następująco:  
Za: 15
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 3
Nie głosowało: 0
Obecni: 18


   Za:

 Roland Adamiak  Rafał Guga  Wanda Hołub  Robert Jonasik
 Elżbieta Kasprzyk  Marcin Para  Marcin Pazik  Magdalena Pieczyńska
 Roman Polański  Piotr Romanicz  Władysław Sobczak  Zenon Trzepacz
 Małgorzata Wisińska  Jolanta Witowska  Piotr Zwoliński  


   Wstrzymało się:

 Jerzy Piasecki  Marek Sanecki  Andrzej Urbański  Numer głosowania: 9
Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2019 rok. - wniosek radnego Piotra Romanicza do uchwały
Radni głosowali następująco:  
Za: 2
Przeciw: 12
Wstrzymało się: 3
Nie głosowało: 1
Obecni: 18


   Za:

 Robert Jonasik  Piotr Romanicz    


   Przeciw:

 Elżbieta Kasprzyk  Marcin Para  Marcin Pazik  Jerzy Piasecki
 Magdalena Pieczyńska  Roman Polański  Marek Sanecki  Władysław Sobczak
 Zenon Trzepacz  Małgorzata Wisińska  Jolanta Witowska  Piotr Zwoliński


   Wstrzymało się:

 Rafał Guga  Wanda Hołub  Andrzej Urbański  


   Nie głosowało:

 Roland Adamiak      Numer głosowania: 10
Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2019 rok. - Druk Nr 6/X
Radni głosowali następująco:  
Za: 14
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 3
Nie głosowało: 1
Obecni: 18


   Za:

 Wanda Hołub  Elżbieta Kasprzyk  Marcin Para  Marcin Pazik
 Jerzy Piasecki  Magdalena Pieczyńska  Roman Polański  Piotr Romanicz
 Marek Sanecki  Władysław Sobczak  Zenon Trzepacz  Małgorzata Wisińska
 Jolanta Witowska  Piotr Zwoliński    


   Wstrzymało się:

 Rafał Guga  Robert Jonasik  Andrzej Urbański  


   Nie głosowało:

 Roland Adamiak      Numer głosowania: 11
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfino na lata 2019-2025. - Druk Nr 7/X
Radni głosowali następująco:  
Za: 15
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 2
Nie głosowało: 1
Obecni: 18


   Za:

 Wanda Hołub  Elżbieta Kasprzyk  Marcin Para  Marcin Pazik
 Jerzy Piasecki  Magdalena Pieczyńska  Roman Polański  Piotr Romanicz
 Marek Sanecki  Władysław Sobczak  Zenon Trzepacz  Andrzej Urbański
 Małgorzata Wisińska  Jolanta Witowska  Piotr Zwoliński  


   Wstrzymało się:

 Rafał Guga  Robert Jonasik    


   Nie głosowało:

 Roland Adamiak      Numer głosowania: 12
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wniosku o wypłatę dodatku energetycznego dla mieszkańców Gminy Gryfino. - Druk Nr 8/X
Radni głosowali następująco:  
Za: 18
Przeciw: 0
Wstrzymało się: 0
Nie głosowało: 0
Obecni: 18


   Za:

 Roland Adamiak  Rafał Guga  Wanda Hołub  Robert Jonasik
 Elżbieta Kasprzyk  Marcin Para  Marcin Pazik  Jerzy Piasecki
 Magdalena Pieczyńska  Roman Polański  Piotr Romanicz  Marek Sanecki
 Władysław Sobczak  Zenon Trzepacz  Andrzej Urbański  Małgorzata Wisińska
 Jolanta Witowska  Piotr Zwoliński