Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej,
Inwestycji i Ochrony Środowiska na posiedzeniu
24 maja (piątek) 2019 r. godz. 800

 1. Sprawy regulaminowe
  1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
  2. przyjęcie protokołu nr 6/19.
 2. Informacja na temat funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie Gryfino.
 3. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2018 – DRUK NR 1/IX.
 4. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał w sprawie:
  1. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Gryfino – DRUK NR 2/IX,
  2. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Żórawie – DRUK NR 3/IX,
  3. wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym Żórawie – DRUK NR 4/IX,
  4. zmian budżetu Gminy Gryfino na 209 rok – DRUK NR 5/IX,
  5. ustalenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego dla mieszkańców Gminy Gryfino – DRUK NR 6/IX,
  6. ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia – schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi – DRUK NR 7/IX,
  7. rozpatrzenie wniosku o stwierdzenie nieważności wyborów sołtysa i rady sołeckiej w Wełtyniu – DRUK NR 8/IX,
  8. rozpatrzenie wniosku dotyczącego sprostowania uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zmianę granic administracyjnych miasta Gryfina oraz dokonania przez Gminę Gryfino wykupu części nieruchomości stanowiącej własność Wnioskodawcy – DRUK NR 9/IX.
 5. Dyskusja na temat systemu gospodarki odpadami komunalnymi i ochrony  środowiska w gminie Gryfino.
 6. Informacja na temat systemu transportu  publicznego w gminie Gryfino.
 7. Ocena stanu technicznego obiektów kultury, placów zabaw, dróg na terenie gminy Gryfino (komisja wyjazdowa).
 8. Wolne wnioski i informacje.