Materiały na sesję

  • DRUK NR 1/IX - Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2018.
  • DRUK NR 2/IX - Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Gryfino.
  • DRUK NR 3/IX - Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Żórawie.
  • DRUK NR 4/IX - Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym Żórawie.
  • DRUK NR 5/IX - Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2019 rok.
  • DRUK NR 6/IX - Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego dla mieszkańców Gminy Gryfino.
  • DRUK NR 7/IX - Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia – schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.
  • DRUK NR 8/IX - Rozpatrzenie wniosku o stwierdzenie nieważności wyborów sołtysa i rady sołeckiej w Wełtyniu.
  • DRUK NR 9/IX - Rozpatrzenie wniosku dotyczącego sprostowania uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zmianę granic administracyjnych miasta Gryfina oraz dokonania przez Gminę Gryfino wykupu części nieruchomości stanowiącej własność Wnioskodawcy.