Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
IX sesji Rady Miejskiej w Gryfinie
w dniu 30 maja 2019 r. o godz. 1000

I. Sprawy regulaminowe

 1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
 2. przyjęcie protokołu z VIII sesji.

II. Zgłaszanie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.

III. Przedstawienie złożonych interpelacji i zapytań.

IV. Informacja na temat funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie Gryfino - uwagi i wnioski.

V. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2018 – DRUK NR 1/IX

 • uwagi i wnioski.

VI. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Gryfino – DRUK NR 2/IX

 1. stanowiska komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

VII. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Żórawie – DRUK NR 3/IX

 1. stanowiska komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

VIII. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym Żórawie – DRUK NR 4/IX

 1. stanowiska komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

IX. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2019 rok – DRUK NR 5/IX

 1. stanowiska komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

X. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego dla mieszkańców Gminy Gryfino – DRUK NR 6/IX

 1. stanowiska komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XI. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia – schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi – DRUK NR 7/IX

 1. stanowiska komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XII. Rozpatrzenie wniosku o stwierdzenie nieważności wyborów sołtysa i rady sołeckiej w Wełtyniu – DRUK NR 8/IX

 1. stanowiska komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XIII. Rozpatrzenie wniosku dotyczącego sprostowania uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zmianę granic administracyjnych miasta Gryfina oraz dokonania przez Gminę Gryfino wykupu części nieruchomości stanowiącej własność Wnioskodawcy – DRUK NR 9/IX

 1. stanowiska komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XIV. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady.

 • uwagi i zapytania.

XV. Wolne wnioski i informacje.