Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego
na posiedzeniu w dniu 18 kwietnia (czwartek) 2019 r. godz. 900

 1. Sprawy regulaminowe
  1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
  2. przyjęcie protokołu 3/19.
 2. Informacja o realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2018 r. – DRUK NR 1/VIII.
 3. Informacja na temat stanu melioracji na terenie gminy Gryfino, inwestycji zrealizowanych w tym zakresie przez gminę latach 2014-2018 oraz planów dalszych działań dotyczących melioracji – DRUK NR 2/VIII.
 4. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał w sprawie:
  1. desygnowania radnych Rady Miejskiej w Gryfinie do pracy w Zespole do spraw budżetu obywatelskiego – DRUK NR 3/VIII,
  2. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym Wełtyń – DRUK NR 4/VIII,
  3. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym Żórawie – DRUK NR 5/VIII,
  4. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Wincentego Witosa 1, 1a, 1b, 3 w Gryfinie oraz udzielenia bonifikaty przy ich sprzedaży – DRUK NR 6/VIII,
  5. wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej przejazdu i przechodu – DRUK NR 7/VIII,
  6. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Daleszewo na rzecz aktualnego użytkownika wieczystego – DRUK NR 8/VIII,
  7. zmian w statucie Biblioteki Publicznej w Gryfinie – DRUK NR 9/VIII,
  8. pozostawienia bez rozpoznania skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino – DRUK NR 10/VIII,
  9. rozpatrzenie wniosku Prokuratury Rejonowej w Gryfinie o zmianę Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków uchwalonego Uchwałą Nr III/28/18 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 20 grudnia 2018 r. – DRUK NR 11/VIII,
  10. skierowania apelu do Dyrektora Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Szczecinie oraz Posłów i Senatorów Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej – DRUK NR 12/VIII.
 5. Zapoznanie się z przygotowaniami placów zabaw, boisk, terenów rekreacyjnych oraz kąpieliska przed sezonem letnim (komisja wyjazdowa).
 6. Wolne wnioski i informacje.