Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej,
Inwestycji i Ochrony Środowiska na posiedzeniu
w dniu 22 marca (piątek) 2019 r. godz. 1000

 1. Sprawy regulaminowe
  1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
  2. przyjęcie protokołu 4/19.
 2. Sprawozdanie z działalności Gryfińskiego Domu Kultury za 2018 r. – DRUK NR 1/VII.
 3. Sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej za 2018 r. – DRUK NR 2/VII.
 4. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie za rok 2018 i potrzeby na rok 2019 – DRUK NR 3/VII.
 5. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał w sprawie:
  1. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Gryfino – DRUK NR 4/VII,
  2. wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Gryfino nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie ewidencyjnym Żórawie – DRUK NR 5/VII,
  3. wyznaczenia jednostki organizacyjnej Gminy Gryfino – zakładu budżetowego Centrum Wodne „Laguna” w Gryfinie, do realizacji zadania pn. „Przebudowa tarasu południowego z niecką basenu solankowego oraz przeszklonym przedsionkiem w Centrum Wodnym Laguna w Gryfinie” – DRUK NR 6/VII,
  4. przekazania w 2019 roku środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej w Szczecinie – DRUK NR 7/VII,
  5. udzielenia Gminie Mieszkowice dotacji celowej w 2019 roku – DRUK NR 8/VII,
  6. zmian budżetu Gminy Gryfino na 2019 rok – DRUK NR 9/VII,
  7. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino w obrębach nr 1, 2 i 3 miasta Gryfino – przy ul. Flisaczej (w obrębach nr 1 i nr 3 m. Gryfino) – DRUK NR 10/VII,
  8. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino w obrębie 5 miasta Gryfino – DRUK NR 11/VII,
  9. przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gryfino w 2019 r.” – DRUK NR 12/VII,
  10. wykazu kąpielisk na terenie Gminy Gryfino na rok 2019 – DRUK NR 13/VII,
  11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej Rady Miejskiej w Gryfinie – DRUK NR 14/VII,
  12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Gryfinie – DRUK NR 15/VII.
 6. Dyskusja na temat przyszłości bazy lokalowej instytucji kultury w Gryfinie i rozwoju turystyki, w tym przygotowania do sezonu letniego.
 7. Informacja Burmistrza w sprawie nazwania ulic w obrębie Wełtyń II.
 8. Wolne wnioski i informacje.