Porządek obrad

gg

 

PORZĄDEK OBRAD
VII sesji Rady Miejskiej w Gryfinie
w dniu 28 marca 2019 r. o godz. 1000

I. Sprawy regulaminowe

 1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
 2. przyjęcie protokołów: z V i VI sesji.

II. Zgłaszanie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.

III. Przedstawienie złożonych interpelacji i zapytań.

IV. Sprawozdanie z działalności Gryfińskiego Domu Kultury za 2018 r. – DRUK NR 1/VII

 • uwagi i wnioski.

V. Sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej za 2018 r. – DRUK NR 2/VII

 • uwagi i wnioski.

VI. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie za rok 2018 i potrzeby na rok 2019 – DRUK NR 3/VII

 • uwagi i wnioski.

VII. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Gryfino – DRUK NR 4/VII

 1. stanowiska komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

VIII. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Gryfino nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie ewidencyjnym Żórawie – DRUK  NR 5/VII

 1. stanowiska komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

IX. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej Gminy Gryfino – zakładu budżetowego Centrum Wodne „Laguna” w Gryfinie, do realizacji zadania pn. „Przebudowa tarasu południowego z niecką basenu solankowego oraz przeszklonym przedsionkiem w Centrum Wodnym Laguna w Gryfinie” – DRUK NR 6/VII

 1. stanowiska komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

X. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania w 2019 roku środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej w Szczecinie – DRUK NR 7/VII

 1. stanowiska komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XI. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Gminie Mieszkowice dotacji celowej w 2019 roku – DRUK NR 8/VII

 1. stanowiska komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XII. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2019 rok – DRUK NR 9/VII

 1. stanowiska komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XIII. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino w obrębach nr 1, 2 i 3 miasta Gryfino – przy ul. Flisaczej (w obrębach nr 1 i nr 3 m. Gryfino) – DRUK NR 10/VII

 1. stanowiska komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XIV. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino w obrębie 5 miasta Gryfino – DRUK NR 11/VII

 1. stanowiska komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XV. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gryfino w 2019 r.” – DRUK NR 12/VII

 1. stanowiska komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XVI. Podjęcie uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Gryfino na rok 2019 – DRUK NR 13/VII

 1. stanowiska komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XVII. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej Rady Miejskiej w Gryfinie – DRUK NR 14/VII

 1. stanowiska komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XVIII. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Gryfinie – DRUK NR 15/VII

 1. stanowiska komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XIX. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady.

 • uwagi i zapytania.

XX. Wolne wnioski i informacje.