Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Rewizyjnej na posiedzeniu
w dniu 27 lutego (środa) 2019 r. godz. 1200

 1. Sprawy regulaminowe
  1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
  2. przyjęcie protokołów nr 2/18, nr 3/19.
 2. Kontrola realizacji uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie Nr XXVI/238/16 z 25 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gryfinie oraz nadania jej statutu.
 3. Analiza procedur i wybranych postępowań z zakresu zamówień publicznych do 30 000 € w 2018 roku.
 4. Informacja oświatowa - ocena standaryzacji kosztów oświaty, w tym wynagradzanie pracowników obsługi szkół (kalkulacje kosztów, analizy porównawcze).
 5. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Gryfino w 2018 r. – DRUK NR 1/VI.
 6. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał w sprawie:
  1. warunków udzielania bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Gryfino w prawo własności tych gruntów i wysokości stawek procentowych tych bonifikat – DRUK NR 2/VI,
  2. wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 1 miasta Gryfino – DRUK NR 3/VI,
  3. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Gryfino – DRUK NR 4/VI,
  4. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Gryfino – DRUK NR 5/VI,
  5. podjęcia uchwały zmieniającej uchwały w sprawie nadania statutów jednostkom pomocniczym Gminy Gryfino – sołectwom – DRUK NR 6/VI,
  6. przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Gryfino z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2019 – DRUK NR 7/VI,
  7. wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego Gminy Gryfino – DRUK NR 8/VI.
 7. Wolne wnioski i informacje.