Plan pracy na 2019 r.

Załącznik nr 4
do UCHWAŁY NR III/27/18
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 20 grudnia 2018 r.

PLAN PRACY
Komisji Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej
Inwestycji i Ochrony Środowiska
Rady Miejskiej w Gryfinie na 2019 rok

Styczeń

 1. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
 2. Dyskusja na temat przyszłości Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie oraz przedstawienie harmonogramu budowy hali widowiskowo-sportowej.

Luty

 1. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
 2. Informacja na temat planowanych działań inwestycyjnych w 2019 r., w tym w zakresie dróg i parkingów.

Marzec

 1. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
 2. Dyskusja na temat przyszłości bazy lokalowej instytucji kultury w Gryfinie i rozwoju turystyki, w tym przygotowania do sezonu letniego.

Kwiecień

 1. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
 2. Ocena stanu technicznego obiektów kultury, placów zabaw, dróg na terenie gminy Gryfino (komisja wyjazdowa).

Maj

 1. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
 2. Dyskusja na temat systemu gospodarki odpadami komunalnymi i ochrony  środowiska w gminie Gryfino.
 3. Informacja na temat systemu transportu  publicznego w gminie Gryfino.

Czerwiec

 1. Rozpatrzenie raportu o stanie gminy za rok 2018.
 2. Analiza wykonania budżetu za 2018 r.
 3. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.

Lipiec

Przewidziana przerwa urlopowa.

Sierpień

 1. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
 2. Informacja na temat prac nad projektem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino oraz przegląd miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie gminy Gryfino.

Wrzesień

 1. Analiza realizacji budżetu za pierwsze półrocze 2019 r.
 2. Wypracowanie opinii do złożonych wniosków do projektu budżetu na 2020 r. (do 15 października)
 3. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.

Październik

 1. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
 2. Informacja o stanie bezpieczeństwa na terenie gminy Gryfino oraz o możliwości realizacji inwestycji monitoringu miejskiego.

Listopad

 1. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
 2. Informacja na temat stanu budownictwa komunalnego i społecznego na terenie gminy Gryfino.

Grudzień

 1. Zaopiniowanie projektu uchwały budżetowej ( do dnia 10 grudnia).
 2. Przygotowanie planu pracy na 2020 r.
 3. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.

Przewodniczący Komisji
Maciej Puzik