Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
VI sesji Rady Miejskiej w Gryfinie
w dniu 28 lutego 2019 r. o godz. 1000

I. Sprawy regulaminowe

 1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
 2. przyjęcie protokołów: z III i IV sesji.

II. Zgłaszanie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.

III. Przedstawienie złożonych interpelacji i zapytań.

IV. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Gryfino w 2018 r. – DRUK NR 1/VI

 • uwagi i wnioski.

V. Podjęcie uchwały w sprawie warunków udzielania bonifikat od opłat jednorazowych  z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Gryfino w prawo własności tych gruntów i wysokości stawek procentowych tych bonifikat – DRUK NR 2/VI

 1. stanowiska komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

VI. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 1 miasta Gryfino – DRUK NR 3/VI

 1. stanowiska komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

VII. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Gryfino – DRUK NR 4/VI

 1. stanowiska komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

VIII. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Gryfino – DRUK NR 5/VI

 1. stanowiska komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

IX. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwały w sprawie nadania statutów jednostkom pomocniczym Gminy Gryfino – sołectwom – DRUK NR 6/VI

 1. stanowiska komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

X. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Gryfino z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2019 – DRUK NR 7/VI

 1. stanowiska komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XI. Podjęcie uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego Gminy Gryfino – DRUK NR 8/VI

 1. stanowiska komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XII. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady. - uwagi i zapytania.

XIII. Wolne wnioski i informacje.