Materiały na sesję

  • DRUK NR 1/VI - Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Gryfino w 2018 r.
  • DRUK NR 2/VI - Podjęcie uchwały w sprawie warunków udzielania bonifikat od opłat jednorazowych  z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Gryfino w prawo własności tych gruntów i wysokości stawek procentowych tych bonifikat.
  • DRUK NR 3/VI - Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 1 miasta Gryfino.
  • DRUK NR 4/VI - Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Gryfino.
  • DRUK NR 5/VI- Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Gryfino.
  • DRUK NR 6/VI - Podjęcie uchwały zmieniającej uchwały w sprawie nadania statutów jednostkom pomocniczym Gminy Gryfino – sołectwom.
  • DRUK NR 7/VI - Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Gryfino z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2019.
  • DRUK NR 8/VI - Podjęcie uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego Gminy Gryfino.