Akty prawa miejscowego 2019r.

 Akty prawa miejscowego podjęte przez Radę Miejską w Gryfinie w 2019 r.

L.p. Tytuł uchwały Publikacja
1. UCHWAŁA NR IV/32/19 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ul. Łużyckiej w Gryfinie - działki nr 125/3, 125/4 i 125/5 w obrębie 5 miasta Gryfino Dz. Urz. Woj. Zach.
z 19 lutego 2019 r.
poz. 1033
2. UCHWAŁA NR IV/34/19 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 24 stycznia 2019 r. W sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 Dz. Urz. Woj. Zach.
z 19 lutego 2019 r.
poz. 1034
3. UCHWAŁA NR IV/35/19 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 24 stycznia 2019 r. W sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na pomoc w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 Dz. Urz. Woj. Zach.
z 19 lutego 2019 r.
poz. 1035
4. UCHWAŁA NR IV/36/19 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/461/18 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne na terenie gminy Gryfino Dz. Urz. Woj. Zach.
z 29 stycznia 2019 r.
poz. 757
5 UCHWAŁA NR IV/38/19 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/24/18 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2019 Dz. Urz. Woj. Zach.
z 29 stycznia 2019 r.
poz. 758
6. UCHWAŁA NR V/40/19 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino – teren Elektrowni Dolna Odra  Dz. Urz. Woj. Zach.
z 26 lutego 2019 r.
poz. 1154
7. UCHWAŁA NR VI/43/19 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie warunków udzielania bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Gryfino w prawo własności tych gruntów i wysokości stawek procentowych tych bonifikat Dz. Urz. Woj. Zach.
z 13 marca 2019 r.
poz. 1425
8. UCHWAŁA NR VI/47/19 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 28 lutego 2019 r. zmieniająca uchwały w sprawie nadania statutów jednostkom pomocniczym Gminy Gryfino - sołectwom Dz. Urz. Woj. Zach.
z13 marca 2019 r.
poz. 1426
9. UCHWAŁA NR VI/49/19 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego Gminy Gryfino Dz. Urz. Woj. Zach.
z 27 marca 2019 r.
poz. 1646
10. UCHWAŁA NR VII/54/19 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2019 rok. Dz. Urz. Woj. Zach.
z 4 kwietnia 2019 r.
poz. 1825
11. UCHWAŁA NR VII/55/19 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino w obrębach nr 1, 2 i 3 miasta Gryfino - przy ul. Flisaczej (w obrębach nr 1 i nr 3 m. Gryfino) Dz. Urz. Woj. Zach.
z 25 kwietnia 2019 r. poz. 2321
12. UCHWAŁA NR VII/56/19 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino w obrębie 5 miasta Gryfino.

Dz. Urz. Woj. Zach.

z 7 maja 2019 r.

poz. 2574
13. UCHWAŁA NR VII/57/19 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gryfino w 2019 r." Dz. Urz. Woj. Zach.
z 25 kwietnia 2019 r. poz. 2322
14. UCHWAŁA NR VII/58/19 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Gryfino na rok 2019 Dz. Urz. Woj. Zach.
z 25 kwietnia 2019 r. poz. 2323
15. UCHWAŁA NR VIII/67/19 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w statucie Biblioteki Publicznej w Gryfinie Dz. Urz. Woj. Zach.
z 20 maja 2019 r.
poz. 2824
16. UCHWAŁA NR VIII/70/19 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2019 rok
(Kolegium RIO uchwałą Nr XX.176.S.2019 z 19.06.2019 r. stwierdziło nieważność uchwały- Dz. Urz. Woj. Zach. z 16.07.2019 r. poz. 3934)

Dz. Urz. Woj. Zach.

z 30 kwietnia 2019 r.

poz. 2467
17. UCHWAŁA NR IX/75/19 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2019 rok Dz. Urz. Woj. Zach.
z 4 czerwca 2019 r.
poz. 3103
18. UCHWAŁA NR IX/76/19 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego dla mieszkańców Gminy Gryfino Dz. Urz. Woj. Zach.
z 26 czerwca 2019 r. poz. 3495
19. UCHWAŁA NR IX/77/19 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia - schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi Dz. Urz. Woj. Zach.
z 26 czerwca 2019 r.
poz. 3461
20. UCHWAŁA NR X/81/19 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci i określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gryfino od dnia 01 września 2019 r. Dz. Urz. Woj. Zach.
  z 23 lipca 2019 r.poz. 4012
21. UCHWAŁA NR X/83/19 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2019 rok Dz. Urz. Woj. Zach.
z 1 lipca 2019 r.
poz. 3596
22. UCHWAŁA NR X/85/19 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia wniosku o wypłatę dodatku energetycznego dla mieszkańców Gminy Gryfino Dz. Urz. Woj. Zach.
  z 23 lipca 2019 r. poz. 4014
23. UCHWAŁA NR XI/98/19 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach Dz. Urz. Woj. Zach.
 z 4 września 2019 r. poz. 4530
24. UCHWAŁA NR XI/99/19 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2019 rok. Dz. Urz. Woj. Zach. 
 z 3 września 2019 r. poz. 4502
25. UCHWAŁA NR XI/101/19 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zasad udzielania pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej w ramach Programu `Opieka wytchnieniowa` - edycja 2019 Dz. Urz. Woj. Zach.
z 25 września 2019 r. poz. 4785
26. UCHWAŁA NR XII/107/19 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXX/278/16 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 24 listopada 2016 r. Dz. Urz. Woj. Zach.
z 30 października 2019 r. poz. 5413
27. UCHWAŁA NR XII/108/19 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/499/18 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania niektórych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gryfino Dz. Urz. Woj. Zach.
z 30 października 2019 r. poz. 5414
28. UCHWAŁA NR XII/110/19 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2019 rok Dz. Urz. Woj. Zach.
z 2 września 2019 r.
poz. 4908
29. UCHWAŁA NR XIV/112/19 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 31 października 2019 r. zmieniająca Uchwałę nr IX/77/19 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia - schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczym Dz. Urz. Woj. Zach.
z 28 listopada 2019 r.
poz. 6150
30. UCHWAŁA NR XIV/113/19 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 31 października 2019 r. w sprawie przyjęcia `Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Gryfino w latach 2019-2023`. Dz. Urz. Woj. Zach.
z 28 listopada 2019 r.
poz. 6151
31. UCHWAŁA NR XIV/116/19 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 31 października 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2019 rok Dz. Urz. Woj. Zach.
z 7 listopada 2019 r.
poz. 5737
32. UCHWAŁA NR XIV/117/19 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 31 października 2019 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Gryfino Dz. Urz. Woj. Zach.
z 7 listopada 2019 r.
poz. 5738
33. UCHWAŁA NR XIV/118/19 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 31 października 2019 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta i gminy Gryfino Dz. Urz. Woj. Zach.
z 7 listopada 2019 r.
poz. 5739
34. UCHWAŁA NR XV/121/19 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Żórawki Dz. Urz. Woj. Zach.
z 23 grudnia 2019 r.
poz. 6812
35. UCHWAŁA NR XV/127/19 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej. Dz. Urz. Woj. Zach.
z 6 grudnia 2019 r.
poz. 6435
36. UCHWAŁA NR XV/128/19 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino – miejscowość Gardno Dz. Urz. Woj. Zach.
z 23 grudnia 2019 r.
poz. 6815
37. UCHWAŁA NR XV/129/19 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zaliczenia drogi po przebudowie do kategorii drogi gminnej oraz ustalenia jej przebiegu Dz. Urz. Woj. Zach.
z 23 grudnia 2019 r.
poz. 6817
38. UCHWAŁA NR XV/131/19 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2019 rok. Dz. Urz. Woj. Zach.
z 6 grudnia 2019 r.
poz. 6436
39. UCHWAŁA NR XVI/134/19 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2020 Dz. Urz. Woj. Zach.
z 30 grudnia 2019 r.
poz. 6963
40. UCHWAŁA NR XVI/138/19 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Gryfino
Dz. Urz. Woj. Zach. 
z 15 stycznia 2020 r. 
poz. 351