Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa
i Aktywności Gospodarczej na posiedzeniu
w dniu 18.12 (wtorek) 2018 r. godz. 800
 

 1. Sprawy regulaminowe
  • otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał w sprawie:
  1. Uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2019 – DRUK Nr 1/III.
  2. Uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gryfino na lata 2019-2025 – DRUK Nr 2/III.
  3. Przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Gryfinie na rok 2019 – DRUK Nr 3/III.
  4. Przyjęcia planów pracy komisji Rady Miejskiej w Gryfinie na rok 2019 – DRUK nr 4/III.
  5. Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujący na terenie Gminy Gryfino – DRUK nr 5/III.
 3. Wolne wnioski i informacje.