Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Rewizyjnej na posiedzeniu
w dniu 12 grudnia (środa) 2018 r. godz. 1000
 

 1. Sprawy regulaminowe
  • otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Gryfino za rok szkolny 2017/2018 – DRUK NR 1/II.
 3. Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla miasta i gminy Gryfino za lata 2016-2017 – DRUK NR 2/II.
 4. Informacja o podmiotach na terenie Gminy Gryfino, w których wykonywana będzie kara ograniczenia wolności w formie pracy na cele społeczne lub pracy społecznie użytecznej w roku 2019 – DRUK NR 3/II.
 5. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał w sprawie:
  1. nadania nazwy terenom zielonym w mieście Gryfino – DRUK NR 4/II,
  2. wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej przejazdu i przechodu – DRUK NR 5/II,
  3. uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. na lata 2018-2022 – DRUK NR 6/II,
  4. zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich – DRUK NR 7/II,
  5. przyznania dotacji na remont zabytkowego obiektu sakralnego w roku 2018 – DRUK NR 8/II,
  6. desygnowania przedstawicieli Rady Miejskiej w Gryfinie do składu Komisji Mieszkaniowej – DRUK NR 9/II,
  7. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino w obrębach nr 2 miasta Gryfino oraz Wełtyń II – tereny produkcyjno-usługowe – DRUK NR 10/II,
  8. określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny obowiązujących na obszarze gminy Gryfino – DRUK NR 11/II,
  9. zmian budżetu Gminy Gryfino na 2018 rok – DRUK NR 12/II,
  10. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfino na lata 2018-2025 – DRUK NR 13/II,
  11. ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino – DRUK NR 14/II.
 6. Wolne wnioski i informacje.