Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
III sesji Rady Miejskiej w Gryfinie
w dniu 20 grudnia 2018 r. o godz. 1000

 1. Sprawy regulaminowe
 • otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 • Zgłaszanie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.
 • Przedstawienie złożonych interpelacji i zapytań.
 • Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2019 – DRUK NR 1/III
  1. stanowiska komisji Rady,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 • Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gryfino na lata 2019-2025 – DRUK NR 2/III
  1. stanowiska komisji Rady,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 • Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Gryfinie na rok 2019 – DRUK NR 3/III
  1. stanowiska komisji Rady,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 • Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy komisji Rady Miejskiej w Gryfinie na rok 2019 – DRUK NR 4/III
  1. dyskusja,
  2. podjęcie uchwały.
 • Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujący na terenie Gminy Gryfino – DRUK NR 5/III
  1. stanowiska komisji Rady,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 • Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady
 • uwagi i zapytania.
 1. Wolne wnioski i informacje.