Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
II sesji Rady Miejskiej w Gryfinie
w dniu 13 grudnia 2018 r. o godz. 1000

 1. Sprawy regulaminowe
  1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
  2. przyjęcie protokołu z I sesji.
 2. Zgłaszanie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.
 3. Przedstawienie złożonych interpelacji i zapytań.
 4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Gryfino za rok szkolny 2017/2018 – DRUK NR 1/II
  • uwagi i wnioski.
 5. Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla miasta i gminy Gryfino za lata 2016-2017 – DRUK NR 2/II
  • uwagi i wnioski.
 6. Informacja o podmiotach na terenie Gminy Gryfino, w których wykonywana będzie kara ograniczenia wolności w formie pracy na cele społeczne lub pracy społecznie użytecznej w roku 2019 – DRUK NR 3/II
  • uwagi i wnioski.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy terenom zielonym w mieście Gryfino – DRUK NR 4/II
  1. dyskusja,
  2. podjęcie uchwały.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej przejazdu i przechodu – DRUK NR 5/II
  1. stanowiska komisji Rady,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. na lata 2018-2022 – DRUK NR 6/II
  1. stanowiska komisji Rady,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich – DRUK NR 7/II
  1. stanowiska komisji Rady,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji na remont zabytkowego obiektu sakralnego w roku 2018 – DRUK NR 8/II
  1. stanowiska komisji Rady,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie desygnowania przedstawicieli Rady Miejskiej w Gryfinie do składu Komisji Mieszkaniowej – DRUK NR 9/II
  1. stanowiska komisji Rady,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino w obrębach nr 2 miasta Gryfino oraz Wełtyń II – tereny produkcyjno-usługowe – DRUK NR 10/II
  1. stanowiska komisji Rady,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny obowiązujących na obszarze gminy Gryfino – DRUK NR 11/II
  1. stanowiska komisji Rady,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2018 rok – DRUK NR 12/II
  1. stanowiska komisji Rady,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfino na lata 2018-2025 – DRUK NR 13/II
  1. stanowiska komisji Rady,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino – DRUK NR 14/II
  1. stanowiska komisji Rady,
  2. dyskusja,
  3. podjęcie uchwały.
 18. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady. - uwagi i zapytania.
 19. Wolne wnioski i informacje.