Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego
w dniu 24 września (poniedziałek) 2018 r. godz. 1300

 1. Sprawy regulaminowe

 2. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,

 3. przyjęcie protokołów Nr 46/18 oraz 47/18.

 4. Informacja z wykonania budżetu Gminy Gryfino za I półrocze 2018 r. – DRUK NR 1/LII.

 5. Informacja o działalności bieżącej i sytuacji finansowej Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie – DRUK NR 2/LII.

 6. Informacja o działalności bieżącej i sytuacji finansowej Gryfińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. – DRUK NR 3/LII.

 7. Informacja Przewodniczącej Rady o działalności Rady Miejskiej w Gryfinie od 1 stycznia 2018 r. do 26 września 2018 r. – DRUK NR 4/LII.

 8. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał w sprawie:

 9. przyjęcia sprawozdań z działalności stałych komisji Rady od 1 stycznia do 26 września 2018 r. – DRUK NR 5/LII,

 10. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej, części nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Steklno – DRUK NR 6/LII,

 11. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Gryfino na rzecz aktualnego użytkownika wieczystego – DRUK NR 7/LII,

 12. wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej w działce gminnej, oznaczonej numerem 147/3, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Gryfino – DRUK NR 8/LII,

 13. zmiany Uchwały Nr XIII/120/11 z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości – DRUK NR 9/LII,

 14. zmian budżetu Gminy Gryfino na 2018 rok – DRUK NR 10/LII,

 15. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfino na lata 2018-2025 – DRUK NR 11/LII,

 16. przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Gryfino do 2030 r. – DRUK NR 12/LII.

 17. Sprawozdanie z działalności Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego za 2018 r.

 18. Wolne wnioski i informacje.