Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Rewizyjnej na posiedzeniu
w dniu 21 września (piątek) 2018 r. godz. 1000

 1. Sprawy regulaminowe

 2. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,

 3. Przyjęcie protokołów Nr 76/18 oraz 77/18.

 4. Analiza wybranych aspektów funkcjonowania Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie w latach 2014 – 2017.

 5. Analiza realizacji budżetu za I półrocze 2018 r.

 6. Informacja z wykonania budżetu Gminy Gryfino za I półrocze 2018 r. – DRUK NR 1/LII.

 7. Informacja o działalności bieżącej i sytuacji finansowej Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie – DRUK NR 2/LII.

 8. Informacja o działalności bieżącej i sytuacji finansowej Gryfińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. – DRUK NR 3/LII.

 9. Informacja Przewodniczącej Rady o działalności Rady Miejskiej w Gryfinie od 1 stycznia 2018 r. do 26 września 2018 r. – DRUK NR 4/LII.

 10. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał w sprawie:

 11. przyjęcia sprawozdań z działalności stałych komisji Rady od 1 stycznia do 26 września 2018 r. – DRUK NR 5/LII,

 12. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej, części nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Steklno – DRUK NR 6/LII,

 13. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Gryfino na rzecz aktualnego użytkownika wieczystego – DRUK NR 7/LII,

 14. wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej w działce gminnej, oznaczonej numerem 147/3, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Gryfino – DRUK NR 8/LII,

 15. zmiany Uchwały Nr XIII/120/11 z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości – DRUK NR 9/LII,

 16. zmian budżetu Gminy Gryfino na 2018 rok – DRUK NR 10/LII,

 17. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfino na lata 2018-2025 – DRUK NR 11/LII,

 18. przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Gryfino do 2030 r. – DRUK NR 12/LII.

 19. Sprawozdanie z działalności Komisji za rok 2018.

 20. Wolne wnioski i informacje.