Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa
i Aktywności Gospodarczej na posiedzeniu
w dniu 17 sierpnia (piątek) 2018 r. godz. 800

 1. Sprawy regulaminowe

 2. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

 3. Ocena sytuacji finansów publicznych na podstawie sprawozdania RB-NDS za okres do 30 czerwca 2018 r.

 4. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał w sprawie:

 5. wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Gryfino w drodze wykupu od osób fizycznych, nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Chwarstnica – DRUK NR 1/L.

 6. przystąpienia Gminy Gryfino do partnerstwa na rzecz realizacji projektu pn. „Przyjazny e-urząd – podniesienie jakości usług w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami w 6 Miastach: Stargard, Gryfino, Mińsk Mazowiecki, Głogów, Nowy Targ oraz Zgorzelec” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne – DRUK NR 2/L.

 7. aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Gryfino na lata 2017-2023 przyjętego Uchwałą Nr XLIII/442/18 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 stycznia 2018 r. – DRUK NR 3/L.

 8. przyjęcia Statutu Gminy Gryfino – DRUK NR 4/L.

 9. zmian budżetu Gminy Gryfino na 2018 rok – DRUK NR 5/L.

 10. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfino na lata 2018-2025 – DRUK NR 6/L.

 11. Wolne wnioski i informacje.