Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Rewizyjnej na posiedzeniu
w dniu 20 sierpnia (poniedziałek) 2018 r. godz. 830

  1. Sprawy regulaminowe

  2. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

  3. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał w sprawie:

  4. wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Gryfino w drodze wykupu od osób fizycznych, nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Chwarstnica – DRUK NR 1/L.

  5. przystąpienia Gminy Gryfino do partnerstwa na rzecz realizacji projektu pn. „Przyjazny e-urząd – podniesienie jakości usług w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami w 6 Miastach: Stargard, Gryfino, Mińsk Mazowiecki, Głogów, Nowy Targ oraz Zgorzelec” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne – DRUK NR 2/L.

  6. aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Gryfino na lata 2017-2023 przyjętego Uchwałą Nr XLIII/442/18 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 stycznia 2018 r. – DRUK NR 3/L.

  7. przyjęcia Statutu Gminy Gryfino – DRUK NR 4/L.

  8. zmian budżetu Gminy Gryfino na 2018 rok – DRUK NR 5/L.

  9. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfino na lata 2018-2025 – DRUK NR 6/L.

  10. Wolne wnioski i informacje.