Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa
i Aktywności Gospodarczej na posiedzeniu
w dniu 24 lipca (wtorek) 2018 r. godz. 800

 1. Sprawy regulaminowe

 2. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,

 3. przyjęcie protokołu nr 49/18.

 4. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał w sprawie:

 5. ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Gryfino – DRUK NR 1/XLIX.

 6. zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków ich sprzedaży na terenie Miasta i Gminy Gryfino – DRUK NR 2/XLIX.

 7. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej garaży wraz z gruntem, przyznania pierwszeństwa w ich nabyciu oraz ustanowienia służebności gruntowej przejazdu i przechodu – DRUK NR 3/XLIX.

 8. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym Wełtyń II – DRUK NR 4/XLIX.

 9. nadania nazwy rondu w Gardnie – DRUK NR 5/XLIX.

 10. zmiany uchwały Nr XXXVII/318/13 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 września 2013 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tych zajęć dla nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Gryfino – DRUK NR 6/XLIX.

 11. tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych na stanowiskach niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela, pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach Gminy Gryfino – DRUK NR 7/XLIX.

 12. wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia w celu umożliwienia korzystania z usług Środowiskowego Domu Samopomocy w Gryfinie przez mieszkańców Gminy Widuchowa – DRUK Nr 8/XLIX.

 13. zmiany Uchwały Nr XLVIII/485/18 z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zasad i trybu udzielenia dotacji celowej ze środków finansowych Gminy Gryfino przeznaczonych na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej – DRUK NR 9/XLIX.

 14. zmian budżetu Gminy Gryfino na 2018 rok – DRUK NR 10/XLIX.

 15. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfino na lata 2018-2025 – DRUK NR 11/XLIX.

 16. rozpatrzenie skargi na działanie Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie – DRUK Nr 12/XLIX.

 17. desygnowania radnych Rady Miejskiej w Gryfinie do pracy w Zespole do spraw budżetu obywatelskiego – DRUK NR 13/XLIX.

 18. Wolne wnioski i informacje.