Materiały na sesję

 

 • DRUK NR 1/XLIX - Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Gryfino
 • DRUK NR 2/XLIX - Podjęcie uchwały w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków ich sprzedaży na terenie Miasta i Gminy Gryfino.
 • DRUK NR 3/XLIX - Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej garaży wraz z gruntem, przyznania pierwszeństwa w ich nabyciu oraz ustanowienia służebności gruntowej przejazdu i przechodu.
 • DRUK NR 4/XLIX - Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym Wełtyń II.
 • DRUK NR 5/XLIX - Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy rondu w Gardnie.
 • DRUK NR 6/XLIX - Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/318/13 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 września 2013 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tych zajęć dla nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Gryfino.
 • DRUK NR 7/XLIX - Podjęcie uchwały w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych na stanowiskach niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela, pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach Gminy Gryfino.
 • DRUK NR 8/XLIX - Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia w celu umożliwienia korzystania z usług Środowiskowego Domu Samopomocy w Gryfinie przez mieszkańców Gminy Widuchowa.
 • DRUK NR 9/XLIX - Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/485/18 z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zasad i trybu udzielenia dotacji celowej ze środków finansowych Gminy Gryfino przeznaczonych na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
 • DRUK NR 10/XLIX - Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2018 rok.
 • DRUK NR 11/XLIX - Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfino na lata 2018-2015.
 • DRUK NR 12/XLIX - Rozpatrzenie skargi na działanie Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie.
 • DRUK NR 13/XLIX - Podjęcie uchwały w sprawie desygnowania radnych Rady Miejskiej w Gryfinie do pracy w Zespole do spraw budżetu obywatelskiego.