Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Rewizyjnej na posiedzeniu
w dniu 25 czerwca (poniedziałek) 2018 r. godz. 945

 1. Sprawy regulaminowe

 2. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,

 3. przyjęcie protokołu nr 74/18.

 4. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał w sprawie:

 5. ustalenia wysokości i zasad otrzymywania diet przez przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy - sołtysów – DRUK NR 2/XLVIII,

 6. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfino na lata 2018-2025 – DRUK NR 4/XLVIII,

 7. nadania nazwy ulicy w miejscowości Żabnica – DRUK NR 5/XLVIII,

 8. zmian budżetu Gminy Gryfino na 2018 rok – DRUK NR 3/XLVIII,

 9. zmiany uchwały Nr XXXV/321/17 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 31 marca 2017 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino w obrębach nr 1, 2 i 3 miasta Gryfino - w rejonie ul. Śląskiej, Opolskiej, Mazowieckiej i Pomorskiej (w obrębie nr 2 m. Gryfino) – DRUK NR 6/XLVIII,

 10. przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Gryfino i przekazania organowi regulacyjnemu – DRUK NR 7/XLVIII,

 11. zasad i trybu udzielania dotacji celowej ze środków finansowych Gminy Gryfino przeznaczonych na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej – DRUK NR 8/XLVIII.

 12. Kontrola zasad przydzielania środków w budżecie obywatelskim na rok 2017 i 2018.

 13. Analiza wybranych aspektów funkcjonowania Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie w latach 2014 – 2017.

 14. Wolne wnioski i informacje.