Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa
i Aktywności Gospodarczej na posiedzeniu
w dniu 20 kwietnia (piątek) 2018 r. godz. 800

 1. Sprawy regulaminowe
  1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie protokołu Nr 71/18.
 2. Informacja o realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2017 – DRUK NR 1/XLVI
 3. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2017 r. – DRUK NR 2/XLVI
 4. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał w sprawie:
  1. trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne na terenie gminy Gryfino – DRUK NR 3/XLVI,
  2. wykazu kąpielisk zorganizowanych na terenie Gminy Gryfino na rok 2018 – DRUK NR 4/XLVI,
  3. podziału Gminy Gryfino na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych – DRUK NR 5/XLVI,
  4. zmiany uchwały w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z niestrzeżonego parkingu z ograniczonym nieodpłatnym czasem postoju, zlokalizowanym przy ul. 1 Maja – DRUK NR 6/XLVI,
  5. udzielenia Województwu Zachodniopomorskiemu pomocy finansowej – DRUK NR 7/XLVI,
  6. zmian budżetu Gminy Gryfino na 2018 rok – DRUK NR 8/XLVI,
  7. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gryfino na lata 2018-2025 – DRUK NR 9/XLVI,
  8. Rozpatrzenie skargi na Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie – DRUK NR 10/XLVI.
 5. Ocena sytuacji finansów publicznych na podstawie sprawozdania Rb-NDS za okres do 31 marca 2018.
 6. Analiza regulaminu budżetu obywatelskiego gminy Gryfino.
 7. Wolne wnioski i informacje.